Soutěž

Soutěž byla ukončena

Gratulujeme panu Mgr. Vítu Strnadovi, MBA k vítězství v naší soutěži!

strnad-foto

  

  

  

Soutěž s SDK reality o 2 000 Kč

Zašlete nám svůj nápad na zlepšení služeb RK na e-mail: [email protected].

Nejlepší nápad ohodnotíme 2 000 Kč!

Neustále se toužíme v našich realitních službách zlepšovat. Proto nás velmi zajímají Vaše nápady, které by nám pomohly být ještě o něco lepší realitní kanceláří!

Soutěž probíhá od 20. 5. do 20. 6. 2016

Výherce bude vyhlášen dne 25. 6. na našich webových stránkách.

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel

Soutěž pořádá společnost REAL GROUP SDK, s.r.o., se sídlem Koliště 13a, 602 00 Brno IČ: 26919605.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 20. 5. 2016 do 20. 6. 2016 včetně, na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání nápadu na zkvalitnění služeb realitních kanceláří na e-mail: [email protected]. Účastník soutěže může poslat max. 5 nápadů, a dále je účastník soutěže povinen zadat své kontaktní údaje.

Výherce bude o výhře informován formou e-mailu ihned po vyhodnocení soutěže.

5. Výhra

Výherce bude zvolen na základě rozhodnutí komise SDK reality o nejlepším nápadu. Hlavními faktory při posuzování nejlepšího nápadu, jsou následující:

  • nápad, který výrazně posune úroveň poskytovaných služeb SDK reality;
  • nápad na službu, kterou by SDK reality mohla zavést, pro docílení vyšší spokojenosti klientů;

6. Další podmínky

6.1 Finanční výhra bude zaslána na bankovní účet výherce, nebo si ji výherce může vyzvednout na pobočce SDK reality.

6.2 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost REAL GROUP SDK, s. r. o. se sídlem Koliště 13a, 602 00 Brno, IČ: 26919605. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 1 roku od konce trvání soutěže.

Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné.

V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.sdk-reality.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.sdk-reality.cz.

V Brně dne 20. 5. 2016